0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Panasonic NA-F100A6DRG 10kg