0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Panasonic NA-F100A9BRG 10 Kg