0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Panasonic NA-F12AR1HRG 12.5 kg