0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Panasonic NA-F135A6DRG 13.5Kg