0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WW80T3040WW/ST 8Kg