0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WW90T504DAW/ST 9kg