0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Toshiba AW-DUK1300KKH 12kg