0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Toshiba AW-J900DKH 8Kg