0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Toshiba AW-J900DKH 8Kg