0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Toshiba TW-BH105M4KH 9.5Kg