0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Toshiba TW-BH95S2KH 8.5Kg