0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Toshiba TW-BH95S2KH 8.5Kg