0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG FC1408N4E7 8Kg