0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG FC1408N4E7 8Kg