0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG FC1408S4W7 8Kg