0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG T2109VS2M7 9Kg