0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG T2350VSPM 10.5Kg