0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG T2512VS2M7 12Kg