0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG T2513VSAM7 13Kg