0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG T2516VS2M 16Kg