0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Midea MAS80-1101 8Kg