0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Midea MFK80-S1401B 8Kg