0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Midea MFK90-S1401B 9Kg