0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Panasonic NA-F125A4HRG 12.5Kg

100% មកពីក្រុមហ៊ុន
ធានា 12ខែ ពីក្រុមហ៊ុន
តម្លើងម៉ាស៊ីនដោយឥតគិតថ្លៃ
ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ