0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Panasonic NA-F125A4HRG 12.5Kg