0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Panasonic NA-FS16V5SRG 16Kg