0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WA12T5260BY/ST 12 Kg