0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WA12T5260BY/ST 12 Kg