0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WA13T5260BY/ST 13Kg