0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WA13T5260BY/ST 13Kg