0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WA16N6780CV/ST 16Kg