0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WA16N6780CV/ST 16Kg