0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WA75H4000SG/ST 7.5 Kg