0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WA80T5160WW/ST 8 Kg