0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WA90M5110SG/ST 9Kg