0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WD90K6410OW/ST 9Kg