0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WD90K6410OW/ST 9Kg