0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WW70J42E0IW/ST 7Kg