0977 900 100
0977 900 200

នាឡិកាបុរស Casio EFR-566PB-1AVUDF