0977 900 100
0977 900 200

នាឡិកាបុរស Casio EQS-800BCD-2AVUDF