0977 900 100
0977 900 200

នាឡិកាបុរស / នារី CASIO LA680WA-7DF