0977 900 100
0977 900 200

នាឡិកាបុរស Citizen BM6770-51E - Eco-Drive