0977 900 100
0977 900 200

នាឡិកាបុរស Citizen BM6774-51A