0977 900 100
0977 900 200

នាឡិកានារី Citizen EM0502-86P