0977 900 100
0977 900 200

នាឡិកានារី Citizen EM0503-83X