0977 900 100
0977 900 200

នាឡិកានារី Citizen EU6010-53A