0977 900 100
0977 900 200

នាឡិកាបុរស Citizen NH8365-19F