0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាសុីនងូតទឹក​ក្តៅ Midea DSK38V 3800W