0977 900 100
1800 201009

ម៉ាសុីនងូតទឹក​ក្តៅ Panasonic DH-3JP2WK 3500W